Mimarlığın Tarihsel Kanıt Olarak Kullanılabilirliği

By 25 Aralık 2018Blog

Mimarlık, tarih öncesi dönemden günümüze kadar uzun bir gelişim süreci geçirmiştir. Bu süreçte değişim bazen mimarlığın kendisinde olmuş ve sonrasında diğer değişkenlere yayılıp kendini kabul ettirmiş, bazen de bunun tam tersi olmuş. Öyle ki mimarlık; üzerinden geçen her şeyi pratiğe dönüştüren, somut okunurluk kazandıran bir daldır. Mesela Ortaçağ Avrupası’na baktığımızda kilisenin toplum üzerindeki baskıcı etkisiyle oluşan skolastik düşünce (¹) biçiminin gotik katedrallerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu, yani toplumsal değişimin mimariyi etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Mimarinin; toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel temellerinden yaratılan bir tasarı olduğu aşikar. Döneminin tüm değişkenlerinin vücut bulduğu bu eserler, sahne olarak tarihi kullanan bir gösteri gibi. Şimdi bu aktarılan çoklu ilişkiyi örneklerle inceleyebiliriz.

Binalarla Konuşunuz!

Dönemin gotik mimarlarının tasarlama süreçleri birçok etken tarafından sınırlandırılmış. Mesela yapıların düşey unsurlar üzerinden oluşması Hristiyanlığın o dönemlerdeki göksel inanç anlayışının bir yansıması. Ayrıca gotik katedrallerdeki kabartma ve vitraylar (²) Hristiyanlık inancının halka görsel olarak aktarılması için tasarlanmış. Mimarlar bunu bir çeşit ibadet olarak görmüşler; Mısır Piramitleri’nde olduğu gibi… Dememiz o ki; bunun gibi dönemin Avrupa’sını köklü değişimlere iten Derebeylik Sistemi ve merkezi krallıkların yanında; Roma Kilisesi Mücadeleleri ve Haçlı Seferleri gibi olayların mimariye olan yansımalarına bakılarak çıkarımlar yapılabilir. Farklı disiplinlerdeki birçok tarihçinin mimari yapıtlar üzerinden yaptığı saptamalar literatürdeki yerini çoktan almış durumda.

Notre Dame Katedrali

Notre Dame Katedrali – © wikizero.co

Notre Dame Katedrali’nin batı cephesinde önemli dini olaylar okuma yazma bilmeyen halka görselleştirilerek anlatılıyor. Bu üç büyük kapı yerleştirilmiş kabartmalarla yapılıyor. Meryem Ana Kapısı; Meryem Ana‘yı, Son Yargılama Kapısı; yeniden tahta çıkan İsa’nın on bakire de dahil olmak üzere yaşayanları ve ölüleri yargılamasını, Azize Anne Kapısı; Meryem Ana’nın annesi Azize Anne’ye ait hikâyeleri anlatıyor.

Yahuda ve İsrail Krallarını temsil eden 28 heykel

28 heykel Kudüs Kenti’nin kurucusu Davud‘un babası Yesse’nin soyunu; yani Yahuda ve İsrail Kralları’nı temsil eder. – © saventravel.com

Binalara Sorular Sorunuz!

Örneğini verdiğimiz dönemin koşullarına biraz daha inecek olursak; kilisenin, asillerin ve burjuva sınıfının istekleri etrafından dönen bir Avrupa düzeninde, ne sanatın ne de mimarlığın hür bir eksen etrafında çarkını döndürdüğü söylenemez. Tabi kendisini halktan bağımsızlıştıran bu düzen bir yere kadar ilerleyebilmiş ve ‘’yeniden doğuş, canlanış’’ anlamına gelen Rönesans dönemi başlamış. Rasyonel düşünce ile yaratılan farkındalık, dini baskının sivil yaşam üzerinde oluşturduğu amborgoyu kaldırmış. Laik bir toplum düzenine geçilmesiyle; dini yapılar üzerinden ilerleyen mimarlık artık kabuğunu kırmış ve yeni yapı türlerine yönelmiş. Kamusal veya konut gibi yapı tipleri üzerinde çalışılmaya başlanmış. Rönesans’ı Reform hareketleri ve Aydınlanma Çağı takip etmiş. Ve bunların devamında insanlık tarihinin ikinci büyük değişimi diyebileceğimiz Sanayi Devrimi başlamış.

Binalarla Tartışınız!

‘’Sanayi Devrimi’ni aslında skolastik düşünce doğurmuş’’ diyebilir miyiz? Peki ‘’mimar ve sanatçıların etkisi olmuş’’ diyebilir miyiz? Dolaylı düşünürsek evet, diyebiliriz… Dünyayı bir olgu, bir zümre, bir düşünce etrafında döndürme fikri ne kadar başarılı olabilirdi ki? İnsanlar salt akıllarını kullanmalarını engelleyen bu düzeni, yine salt akıllarını kullanarak aşmışlar. Aydınlanmış insanlar, Antik Çağ bilginlerinin şu sözünü mesken bellemişler: ‘’İnsan her şeyin ölçüsüdür’’. Sadece akıl kullanılarak gerçek ve faydalı bilgiye ulaşabileceklerini fark edip bu doğrultuda çalışmaya başladılar. Newton, fizik ve matematik alanında ilerlemeler kaydetmiş. Kopernik; Güneş’in merkezde olduğu bir sistemi savunup, Güneş’in Dünya etrafında değil de Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü söylemiş. Galileo Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamış. Dekart ise analitiği ve geometriyi geliştirmiş. Bütün bunların yanında edebiyat eserlerinde toplumsal konular işlenmeye başlanmış, Mozart bu dönemin etkisiyle yetişmiş. Bunun gibi sayılabilecek daha niceleri var… Tarihte sahne sırası aklını kullanma cesaretine sahip olanlara gelmiş. Kısacası o dönemin eserleri; sadece mimarlık ya da sanat tarihçilerini ilgilendirmiyor; o dönemde her şeyi altında toplayan Kilise’nin Reform karşısında yaşadığı dini, kültürel ve siyasi krizlerdeki entelektüel süreçlere de ışık tutuyor.

Binaları Görünüz!

Andrew Leach’ın ‘’Mimarlık Tarihi Nedir?’’ adlı kitabında ‘’Tarihsel Kanıt Olarak Mimarlık’’ başlığı altında dile getirdiği gibi: ‘’Her çeşit mimarlık yapıtı kendi başına entellektüel tarihin, toplumsal tarihin, nüfus tarihinin, kültür tarihinin, kurum tarihinin, askeri tarihin, din tarihinin, bilim tarihinin, siyasi tarihin, ulusal ve bölgesel tarihlerin, tabii ki sanat tarihinin, teknoloji ve inşaat tarihinin ya da kentsel tarihin ortaya attığı mimari olmayan tarihsel sorunların kanıtı haline gelebilir; tüm bu tarihler mimarlık tarihinin mimarlık konularıyla ilgilenme biçimine yaklaşabilir. Mimarlık yapıtlarına bakan gözler yapıtın yapıldığı döneme ait bir birçok şey öğrenebilir. Yapıtlarla konuşan gözler kim bilir başka neler öğrenebilir…’’.

1-Katolik kilisesinin bağnazlığından doğan, baskıcı, karanlık düşüncedir. Araştırma, incelme ve bilimsel faaliyetler yasaktır.
2-Heykel ve cam süslemeleri

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin