Mahalle Bostanları Kültürü

By 7 Ocak 2019Blog

İstanbul Boğazı, tarihten bu yana sunduğu fırsatlar, gösterdiği çeşitlilik, renklilik ve karmaşıklığı ile canlıların yoğunlukla yaşamayı tercih ettiği alanlardan biri olmuştur. Kıyısına kurulduğu Boğaz da İstanbul’un simgesi haline gelmiştir. Kentin hızla gelişmesiyle nüfusu büyük ve hızlı bir artış göstermiş, ancak kullanıcıların toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda planlanamamıştır. Günümüz kentleşmesinin getirdiği koşullara bağlı olarak da bir gelenek haline gelmiş olan mahalle bostanları kültürünü kaybetmiş.
Tarihten bu yana bostanları ile yaşayan İstanbul şehri için bostan kavramı kent belleği içinde çok güçlü bir imge olarak kendini gösteriyordu. İstanbul için kendi gıdasını üretmek amacıyla kurulan mahalle bostanlarının; bu özelliğinin de ötesinde kente ve kentliye kattığı bir çok veri var. Ancak bu özelliği günümüze kadar taşıyamamış. Bu bağlamda günümüz İstanbul’unun ve halkının toplumsal bir gereksinimi haline gelen bu güçlü kavramı kaybetmek üzereyiz. Mahalle bostanları İstanbul kent belleği içinde yok olan değerlerin başını çekmekte belki de…

Mahalle Bostanları

1422 İstanbul Bostanları Haritası – Copyright © gaiadergi.com

İstanbul sokaklarının isimlerine dikkat ettiğimizde geçmişte ne kadar çok bostan olduğunu anlayabiliriz. Bir zamanlar bostan olmaları sebebiyle isimlerinin içinde bostan kelimesi geçen bu sokaklar, bize bir kaynak teşkil ediyor. Çengelköy, Şişli, Kadıköy, Üsküdar gibi farklı ilçelerde bulunan ve adlarında bostan kelimesi geçen sokaklar, buraların geçmişlerinde tarıma elverişli arazilerle bezeli olduğunun minik birer ipucu niteliğinde. İnsan beyni (yorumlayan, interpretant) bir uyarıyı aldığı zaman (gösteren, signifier) bunu anlamlandırabilmek için belleğinde yerleşmiş anlam birimlerine, yani göstergelere (signs) başvurarak gelen uyarıya en uygun “kavramı” (gösterilen, signified) bulup uyarıyla ilişkilendiriyor. Bu durumda söyleyebiliriz ki ‘’bostan sokak’’ kavramının bizlere bostan olma durumunu çağrıştırması geçmişimizden gelen birçok uyarıcı etkene dayanıyor. Aslında İstanbullular köy yaşantısından, yani kendi üretimini yapabilen bir kültürden şehre gelen bir toplum. Kültürlerinde olan toprakla ilişkileri; kente ilk geldiklerinde anılarındaki öğrenmiş oldukları göstergeler olan bostanları bir kod haline getiriyordu. Ama şehre adapte olmanın yolunu köy yaşantısından tamamen vazgeçmekte bulduklarından, bu kod olma durumu yitirilmeye yakındı. Bu vazgeçtikleri şey onları kentli yapmaksızın, bulundukları kente yabancılaştırdı.

Biraz daha eskilerden bahsetmek gerekirse Theodosius Surları (İstanbul Surları) (¹) yapıldığından beri yani 400’lü yıllardan beri bostanlar var. Bu bahsettiğim surların içindeki bostanlar günümüzde de yabancı olmadığınız Yedikule Bostanları. Theodosius’un buyurduğu güzel bir emir üzerine surların alt tarafı tarımla ilgilenen halkın depo olarak kullanımına ayrılmış. Yani Bizans döneminden beri var olan surlar, bostanların da aynı dönemlerden beri var olduğunun kanıtı oluyor. Bostanların varlık kaynağı olan bostancılar bu somut olmayan kültürün aktarıcıları. Bizanslı bir bostancının işlediği toprağı devingen zaman akışı neticesinde gün geliyor Rum, Ermeni, Arnavut bostancılar işliyor. Aynı toprağı, aynı teknikle… Günümüzde ise Kastamonu Cide’den gelen bostancılar tarafından işleniyorlar. Bilgi Bizanslı bir bostancıdan Kastamonulu bir bostancıya elden ele aktarılmış. Doğal olanın güzelliği de burada işte… Gördüğünü yaparak, tecrübeyle süsleyerek ileriye aktarmakta…
Yüzyıllar boyunca süregelen bu ilerleyiş 1980 yılından itibaren İstanbul için rota değiştirip yok olmaya başlıyor.Mesela şuan Yenikapı metro istasyonu olarak kullandığımız yer önceden Langa Bostanları’ydı. Bizans sarnıçlarının fonksiyonsuz kalmasıyla tarım arazisine dönüştürülen çukur bostanlar vardı, artık onlar da yok. Çengelköy Bostan Sokak’ta bulunan bir tarım arazisinin yıllar içerisinde nasıl yok olduğuna dair aşağıdaki verilerde yok edilen başka bir bostanı gösteriyor.

Her şey bir yana; bostan kentleşmenin getirisi olan yozlaşmış üretim sektörüne karşı duruşta, üretken bir imgedir. Kentlinin yaşadığı kentle arasındaki ilişki çerçevesinde aitlik duygusunun gelişmesi için önemli bir etkendir. İnsanın üzerinde yaşadığı kara parçasına sahip olmakla değil, onunla anlamsal ilişkiler kurarak kazandığı aitlik duygusu; toprakla kurulan ilişkinin, topraktan ürün elde etme fikrinin neticesinde kurulan bir bağdır. Bu bağlamda bostancılık zamanla yabancılaştıkları kent hayatı içerisinde bireyleri toprağa dolayısıyla kente bağlayan bir aracı haline getirebilir, kentle daha kolay bağ kurmayı ve kenti benimseme güdülerini güçlendirebilir. İnsan ilişkilerini yutan kent hayat anlayışı içerisinde mahalle bostanları; bireyler arasında kurulan ilişkilerin paylaşılabilir olmaları durumunu güçlendirir. Toplumsal bütünleşme bilinci açısından büyük önem taşımaktalar. Mahalle bostanları; kentlinin diğer kentlilerle iletişim kurması açısından birçok neden yaratan, sosyalleşme imkanı sağlayan, bilgi ve birikimlerini aktarabildikleri ve ortaya çıkan başarıyı toplumun bütünüyle paylaşılabilir kılan alanlar olmaları nedeniyle toplum olma bilincini kuvvetlendiren unsurlardır.

1-İstanbul’un çevresinde bulunan, Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. İstanbul’un etrafını çeviren surlar tarihte 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden geçmiştir. Son yapımı MS 408’den sonradır. II. Theodosius (408-450) zamanında İstanbul surları Sarayburnu’ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray’a bu taraftan ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule’ye, Yedikule’den Topkapı’ya, Topkapı’dan Ayvansaray’a uzanıyordu.
(http://www.wikizero.co/index.php q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBzdGFuYnVsX1N1cmxhcsSx)

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin