Heterotopya Mekanlar

By 18 Ocak 2019Blog

Bu yazı Fransız düşünür, sosyal teorist, tarihçi, edebiyat eleştirmeni, antropolog, psikolog ve sosyolog Micheal Foucault’un kendi üretisi bir terim olan Heteroptopya üzerine yazılmıştır. Heterotopya günlük yaşantımız süresince gözlemleyebildiğimiz mekan tiplerinden bazılarının üst üste gelme yan yana olma gibi durumlarının Foucault tarafından yorumlanmasıdır.

Heterotopya Micheal Foucault tarafından ütopya tanımına zıt bir kavram olarak ortaya atılıp; mekanların incelenmesi, analiz edilmesi, betimlenmesi ve okunmasını konu edinmiş; yaşadığımız çevrenin başka bir deyişle uzamın hem mitik hem gerçek bir tartışmasına denir. Aslına bakarsak mutlak anlamda tek bir heterotopya vardır diyemeyiz. Fakat Foucault’un bu konudaki tartışmaları ışığında var olma durumu hakkında kesin konuşamadığımız bu kavram ile ilgili söylenecek çok şey mevcut.
Foucault’un heterotopya mekanlarını Matruşka bebekleri gibi düşünebiliriz. Şöyle ki, heterotopya mekanlarının bir sonrakinden daha büyük bir çevre ortamından kendine yer bulduğu ama aynı zamanda bir öncekinin içinde daha küçük bir yer kapladığını söyleyebiliriz. Foucault bu konuda tam olarak şunu söylüyor; ‘’diğer alanlar kendilerine daha büyük bir ortam içinden yer bulur. Bir adet dışlanan alan ve bu alanın çevresinde daha büyük bir ortam…’’

Bir denizci için gemi heterotopya değildir. Onun için gemi; yaşadığı bir norm, inşa etmeye çalıştığı bir ortamdır. Fakat gemici bir adaya ayak bastığında, onun için farklı olan bilmediği farklı mekanda yaşamaya başlar. Bu yeni yaşam alanı için yeni kurallar koyar ve yeni sınırlar belirler. Gemici için başka bir alan (another space) olan ada heterotopya olarak düşünülebilir.

Heteropya

İlk olarak ayrılmış, kutsal ya da yasak yerleri heterotopyaların içine alabiliriz. Örnek olarak genç kızlar için balayı seyahatlerini gerçekleştirdikleri mekanları verebiliriz. Bir genç kızın bekaretini kaybettiği mekan o genç kız için ‘hiçbir yer’ diye betimleyeceğimiz bir yer oluyor. Balayı oteli hiçbir yerin yeri konumunda oluyor. Bir başka örnekle erkek cinselliğinin ilk belirtilerinin aileden başka bir yerde olması gerektiği düşünüldüğünden; 19. yy’daki yatılı okullar ya da askeriyeler hiçbir yerin yeri oluyordu. Bu yerlere kriz heterotopyaları deniliyordu. Günümüzde yok olmak üzere olsalar da dönemlerinde yapılan incelemelere göre kategorilendirmesi bu şekilde oluyordu. Günümüzde ise dinlenme evleri, psikiyatri klinikleri, hapishaneler, huzur evleri bu kategoriye giriyor. Sonuçta heterotopyaların toplum için belirgin ve kesin bir işlevi vardır. Aynı zamanda içinde bulunduğu kültürün eşzamanlılığıyla birlikte bir işlev kazanabilir ya da kaybedebilir.

Foucault’un heterotopya olarak ele aldığı ilginç sayılabilecek bir mekan olan mezarlığın; kentlerin diğer mekanlarına göre dışlanma durumu, tarih süresince inanışa göre değişen işlevi, her ailenin kendi karanlık ikametine sahip olduğu öteki şehiri olma durumu birer heterotopya olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Heterotopyanın zamanın kopması, bölünmesi neticesinde işlemeye başlaması; mezarlığın mekansal değerlendirmesinde heterotopya mekanı oluşuna bir kapı daha açar. Mezarlıkların bir insanın dünya üzerindeki yaşamının son bulması, fakat inanış tarzlarına göre farklı bir boyutta yaşamının başlaması gibi yarı edebi değişik bir durumunun ortaya çıkışı ile heterotopikleşmesine sebep oluyor.

Zamanın bölünmesinin, kopmasının yanında biriktirilebilmesiyle de ilgili olan heterotopya mekanları olarak; müze ve kütüphaneler söyleyebiliriz. Tüm zamanları, dönemleri, biçim ve zevkleri bir yere kapama, biriktirme, zamanın zarar veremeyeceği bir yer oluşturma isteği anlık zamanları geçicilikten kurtarıp sonsuz kılma olgusu üzerinde gelişmiştir. Bu noktada belli bir zaman diliminde yaşanmış bir olayı başka bir zaman diliminde yaşatabilme noktasında müze ve kütüphaneler heterotopya mekan olarak Foucault’un anlatısı olmuştur.

Zamanın bölünmesi, kopması ya da tam tersi biriktirilmesi olgularının yanında zamanın geçiciliği üzerine de heterotopya mekanlarına bakacak olursak; bunlar panayır, şenlik ve festival alanlarıdır. Günümüzde bunlara tatil köylerini eklemek de mümkün.

Heterotopya sayılma durumu olarak daha farklı ele alınan tiyatro mekanlarına bakacak olursak; farklı mevkide kendi için bağdaşmaz olan farklı mekanları tek bir gerçek alanda toplar tiyatro mekanları. Birbirine yabancı birçok yeri, sahne üzerinde yan yana getirir. Aynı mantıkla sinema salonlarında da iki boyutlu bir ekrana yansıttıkları 3 boyutlu sahnelerde farklı mekan algısı yaratırlar.

Bu farklı mekanları bir araya toplayan heteropyalardan en eskisi bahçelerdir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bahçelerin doğuda çok derin anlamları vardır. Geleneksel Acem bahçeleri mesela; dört köşesinde dünyanın dört diyarını temsil eden, merkezinde ise daha da kutsal dünyanın ortasını temsil eden havuz ve su fıskiyesini barındıran bahçelerdir. Bu tarz bahçelerin röprodüksiyonu niteliğindeki halılarda bu sınıflandırmaya alınabilir. Dünyanın küçük bir parçası olmalarına rağmen temsiliyetleri dünyanın tümüdür. Günümüzde hayvanat bahçeleri de belki buna bir örnek niteliğinde olabilir.
Bir askeri kışlanın ya da hapishanenin durumu gibi belli bir izinle ve belli görevleri yerine getirmek üzere girilebilen mekanlar için kapanma diyebilir miyiz? Ya da genelevlerin durumlarına bakacak olursak, mutlak olarak açıkta yapılmasına izin verilmeyen bir kapanma durumu mevcuttur. Kendi zıtlıklarıyla bir olan heterotopyalar; bir açılma ve kapanma sistemi gerektirdiğinin tersine, dışlamaları gizleyen bir yanı da vardır.

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin